پنج شنبه, 02 دی 1395 ساعت 20:37

آگهی تجدید مناقصه ارائه خدمات نقلیه خود را بصورت حجمی با خودروهای سواری و وانت خارجی حداقل مدل 2012 با راننده