پنج شنبه, 02 دی 1395 ساعت 20:46

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی بصورت حجمی در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی - چابهار