منطقه آزاد چابهار با 140 کیلومتر مربع مساحت، بر اساس مطالعات توسعه محور شرق كشور در سال 1364 و سپس با تصويب
مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 تأسيس گرديد.
اين منطقه داراي طرح جامع و كالبدي مي باشد كه از 9 پیکره به شرح زير تشکیل شده است:
پیکره یکم: با كاربري تجاري، توريستي، خدماتي
پیکره دوم: جهت سردخانه، كارگا ههاي غيرآلاينده
پیکره سوم: مسكوني
پیکره چهارم: جهت فضاي سبز
پیکره پنجم: شامل روستاي تيس و اراضي كشاورزي
پیکره  ششم: توريستي – تفريحي
پیکره هفتم: قطب صنعتي
پیکره هشتم: فرودگاه، پالايشگاه، صنايع سنگين
پیکره نهم: صنايع دريايي و تجهيزات آب شيرين كن