آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله ای (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

1- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبزو اصلاح گیاهان خودرو ناحیه یک
2- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبزو اصلاح گیاهان خودرو ناحیه دو
3- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبزو اصلاح گیاهان خودرو ناحیه سه

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
برای خرید اسناد جهت هر ناحیه به تفکیک مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ريال، واریز به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از روز دوشنبه مورخ 96/4/26 لغایت روز چهار شنبه مورخ 96/5/4
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 96/5/15
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز دوشنبه مورخ 96/5/16 رأس ساعت 13:30 در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبیرخانه | مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا بطور حضوری در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را در پاکات درب بسته و لاک و مهر شده به آدرس: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون معاملات اعلام خواهد شد و مناقصه گرانی که حداقل امتیاز لازم (60) را کسب نمایند جهت تکمیل اسناد مناقصه دعوت خواهند گردید.

مناقصه گران بایستی حائز رتبه در رشته کشاورزی (حداقل 4 ) از معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بوده و یا گواهی صلاحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (حداقل رتبه 7) را داشته باشند.
ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه ، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت ، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه الزامی می باشد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 35320337- 35312355-35312236-054 تماس حاصل فرمائيد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.

برنده مناقصه: