مزایده فروش تعداد 29 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک مستعمل مازاد بر نیاز سازمان (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مزایده
موضوع مزایده :

مزایده فروش تعداد 29 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک مستعمل مازاد بر نیاز سازمان

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
96/5/12 لغایت 96/5/19
آخرین مهلت تحویل اسناد:
تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 96/5/30
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز سه شنبه مورخ 96/5/31 راس ساعت 13 در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
تاریخ و محل بازدید از موارد مزایده:
از مورخ 96/5/21 لغایت 96/5/25
توضیحات:

مزایده گران بایستی در تاريخ  اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق  تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

ميزان ضمانت سپرده شركت در مزایده برای هر مورد پنج درصد قیمت پایه کارشناسی شده  میباشد که بایستی نقداً به شماره حساب اعلام شده فوق در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری-  صنعتی چابهار واریز و اصل رسید در پاکت الف ارائه گردد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های : 35312236-054 تماس حاصل فرمائيد.

برنده مناقصه: