انجام خدمات جمع آوری، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف در منطقه آزاد چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد انجام خدمات جمع آوری، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف در سطح منطقه آزاد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقیقی و حقوقی

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500.000 ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/5/26 لغایت 96/6/2
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 96/6/13
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز سه شنبه مورخ 96/6/14 رأس ساعت 13 در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

قیمت برآورد : 6,022,500,000 ریال

ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره برای اشخاص حقوقی و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی الزامی می باشد.
مناقصه گران بایستی در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه 301,125,000 ريال (سیصد و یک میلیون و صد و بیست و پنج هزار ريال) می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های : 05435314314 تماس حاصل فرمائيد.

برنده مناقصه:
.