آماده سازی اراضی 200 هکتاری و زیر سازی معابر مربوطه در پیکره هفتم صنعتی (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد پروژه آماده سازی اراضی 200 هکتاری و زیر سازی معابر مربوطه در پیکره هفتم صنعتی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500،000 ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/8/20 لغایت 96/8/27
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 96/9/7
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز چهارشنبه مورخ 96/8/9 رأس ساعت 14:30 در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون معاملات اعلام و بازگشایی پاکات اسناد مناقصه شرکت های واجد شرایط منوط به اخذ امتیاز حد نصاب (65) در اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران می باشد.
مناقصه گران باید دارای رتبه 5 راه و ترابری و دارای ظرفیت آزاد کاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را داشته باشند.
مناقصه گران بایستی در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می باشد.

ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه 1,587,911,467 ريال (یک میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و یازده هزار و چهارصد و شصت هفت ریال) که بایستی نقداً یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های : 35312326-054 تماس حاصل فرمائيد.

برنده مناقصه:
شرکت سخت کاران سپاهان