تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی در سطح منطقه آزاد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/8/20 لغایت 96/8/27
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 96/9/8
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روزشنبه مورخ 96/9/11 رأس ساعت 14:30 در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

مناقصه گران باید دارای رتبه 4 در رشته برق از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را داشته باشند.

مناقصه گران بایستی در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می باشد.

ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 919,256,892 ريال (نهصد و نوزده میلیون و دویست و پنجاه شش هزار و هشصد و نود و دو ریال) که بایستی نقداً یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های : 35314314 -054 تماس حاصل فرمائيد.


سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه:
شرکت سپنتا
.