خرید تضمینی آب شرب (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد تامین آب شرب خود را به ظرفیت فعلی 5000 متر مکعب در شبانه روز طبق استاندارد (موسسه ملی استاندارد و وزارت نیرو) با قرارداد خرید تضمینی آب با مشخصات و شرایط کلی قید شده در اسناد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی، بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد به سرمایه گذاران واجد شرایط (شخصیت حقوقی ) که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 1,000,000 ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/9/20 لغایت 96/9/27
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/10/9
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز یکشنبه مورخ 96/10/10 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت
محل دریافت اسناد:
چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی پاکات، سرمایه گذاران واجد شرایط که امتیاز حد نصاب (65) در اسناد ارزیابی کیفی کسب نموده اند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت، سرمایه گذاران بایستی در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های : 35312326-054 تماس حاصل فرمائيد.

برنده مناقصه:
شرکت دهکده آبی طیس