عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 مترمکعبی در تراز 170 و سایت‌های 1000 مترمکعبی در تراز 200 و 220 و ابنیه فنی و محوطه‌سازی به همراه خطوط انتقال (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 مترمکعبی در تراز 170 و سایت‌های 1000 مترمکعبی در تراز 200 و 220 و ابنیه فنی و محوطه‌سازی به همراه خطوط انتقال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی برابر اسناد و شرایط مناقصه به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 1,000,000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/10/4 لغایت 96/10/12
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/10/23
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز یکشنبه مورخ 96/10/24 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت
محل دریافت اسناد:
چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی هست

میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 2,708,090,678 ریال (دو میلیارد و هفت‌صد و هشت میلیون و نود هزار و شش‌صد و هفتادوهشت ریال) که بایستی نقداً یا به‌صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312326-054 تماس حاصل فرمانید.

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

برنده مناقصه:
سگال آذر تبریز