خرید، حمل و نصب 5 دستگاه پست KV20 کمپکت از نوع پدمانتد نیمه روغنی و خرید و حمل 16 دستگاه تابلو کمپکت KV20 و 5 دستگاه ترانسفورماتور خشک رزینی (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد مناقصه خرید، حمل و نصب 5 دستگاه پست KV20 کمپکت از نوع پدمانتد نیمه روغنی و خرید و حمل 16 دستگاه تابلو کمپکت KV20 و 5 دستگاه ترانسفورماتور خشک رزینی جهت تأمین برق پیکره یکم و سوم منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 700,000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 1396/11/07 لغایت 1396/11/14
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/11/24
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 رأس ساعت 14:30 در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

مناقصه گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1,082,495,935 ریال (یک میلیارد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و نودوپنج هزار و نهصد و سی‌وپنج ریال) که بایستی نقداً یا به‌صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35314314 -054 تماس حاصل فرمائید.

برنده مناقصه:
شرکت ابداع صنعت برق