عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان
انجام خدمات جمع آوری، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف در منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 96/05/25 مناقصه
مزایده فروش تعداد 29 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک مستعمل مازاد بر نیاز سازمان ( پایان یافته ) 96/05/11 مزایده
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله ای ( پایان یافته ) 96/04/31 مناقصه