عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان
مزایده فروش تعداد 29 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک مستعمل مازاد بر نیاز سازمان ( پایان یافته ) 96/05/12 مزایده
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله ای ( پایان یافته ) 96/05/01 مناقصه