اسکله، بهداشت قدیم، مدرسه درحال ساخت و خانه دلوشی مورد بازدید قرارگرفتند.


25 مهر 1397

دریافت فایل فشرده تصاویر این گزارشدریافت فایل فشرده تصاویر این گزارش