انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو در نواحی 1، 2 و 3 در سطح منطقه آزاد «تجدید نوبت دوم» (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در نظر دارد انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو در نواحی 1، 2 و 3 در سطح منطقه آزاد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند و در ارزیابی کیفی حداقل امتیاز (60) را کسب نمایند واگذار نماید.

 1- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبزو اصلاح گیاهان خودرو ناحیه یک

2- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبزو اصلاح گیاهان خودرو ناحیه دو

3- انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبزو اصلاح گیاهان خودرو ناحیه سه

 

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: برای خرید اسناد هر ناحیه به تفکیک مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال واریز به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از روز پنجشنبه مورخ 96/8/4 لغایت روز پنجشنبه مورخ 96/8/11
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 96/8/21
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز دوشنبه مورخ 96/8/22 رأس ساعت 14:30 در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی پس از بازگشائی پاکات ارزیابی کیفی پیمانکاران از سوی کمیسیون معاملات اعلام و بازگشایی پاکات اسناد مناقصه شرکت‌های واجد شرایط منوط به اخذ حداقل امتیاز (60) در اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران می‌باشد.

 

مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا بطور حضوری در تاریخ‌های اعلام شده پیشنهادهای خود را در پاکات درب بسته و لاک و مهر شده به آدرس: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

مناقصه گران بایستی حائز رتبه در رشته کشاورزی (حداقل 4) از معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بوده و یا گواهی صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (حداقل رتبه 7) را داشته باشند.

ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35320337- 35312355-35312236-054 تماس حاصل فرمائید.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه:
شرکت گلبان چابهار
.