عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار به‌منظور توسعه و ایجاد تأمین زیرساخت‌های منطقه و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب 98/12/28 مناقصه
آگهی تجدید ارزیابی کیفی - انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 98/12/24 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی ( پایان یافته ) 98/12/17 مناقصه
انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 98/11/27 مناقصه
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/11/19 مناقصه
احداث فضای سبز کاشت گل کاغذی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 98/11/14 مناقصه
آگهی فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار ( پایان یافته ) 98/11/07 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/10/14 مناقصه
آگهی مناقصات عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/10/07 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/09/09 مناقصه