کمپینگ

احداث مرکز ورزشهای آبی

احداث مرکز تفریحات دریایی

احداث هتل 4 ستاره

احداث هتل 5 ستاره