احداث مرکز ورزشهای آبی

احداث مرکز تفریحات دریایی

احداث هتل 4 ستاره

احداث مجتمع گردشگری ،رفاهی و اقامتی

احداث و بهره برداری از مجتمع تفریحی و ورزشی

احداث مجتمع بوم گردی

احداث شهر بازی

احداث مجتمع ورزشی – آموزشی کارتینگ

احداث و بهره برداری از هتل 5 ستاره

احداث پردیس سینمایی

احداث مجتمع بوم گردی گذرگاه مرزی ریمدان

احداث واحد مجتمع تفریحی و ورزشی گذرگاه مرزی ریمدان

مجتمع گردشگری ،رفاهی و اقامتی گذر گاه مرزی ریمدان

هتل چهار ستاره گذرگاه مرزی ریمدان

احداث هتل 5 ستاره

احداث راه اندازی پارک آبی ساحلی

احداث هتل و رستوران

احداث واحد راه اندازی اتوبوس دریایی