احداث بیمارستان تخصصی

احداث فرودگاه

احداث شهرک سلامت

احداث و بهره برداری پل کلینیک و مجتمع پزشکی

احداث و بهره برداری از کارخانه داروسازی و فرآورده های تزریقی

احداث شهرک مسکونی تیاب 2

احداث شهرک مسکونی تیاب 3

احداث مرکز تصویربرداری

احداث آزمایشگاه تشخیص طبی در منطقه آزاد تجاری چابهار

احداث مجتمع سردخانه

پلی کلینیک و مجتمع پزشکی گذرگاه مرزی ریمدان

مجموعه سلامت گذرگاه مرزی ریمدان

احداث پایانه صادراتی مواد معدنی گذرگاه مرزی ریمدان

احداث مجتمع سورتینگ و انبارهای سردخانه ای (بالای صفر )

احدا ث سردخانه ( زیر صفر )

احداث راه اندازی ترمینال کانتینری