• مقررات خاص جهت اشتغال نيروي انساني در منطقه آزاد و امكان دسترسي به نيروي انساني ماهر، بهره ور و ارزان
 • صدور محصولات بدون پرداخت عوارض گمركي
 • استفاده از قانون ارزش افزوده جهت انتقال كالاهاي توليد شده در منطقه آزاد چابهار به سرزمين اصلي تا صد در صد توليدات
 • مقررات خاص جهت بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد
 • معافيت مالياتي 20 ساله كليه فعاليتها در تمام زمينه ها
 • امكان مشاركت با سرمايه گذاران خارجي بدون محدوديت در نسبت مشاركت
 • مالكيت صد در صد سرمايه گذاران خارجي نسبت به اعيان مستحدثه در اراضي استيجاري
 • امكان داشتن صد در صد سهام شركتهاي ثبت شده توسط سرمايه گذاران خارجي
 • آزادي انتقال ارز به خارج از كشور بدون هيچ محدوديت
 • آزادي كامل ورود و خروج اصل سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي
 • حمايت و ضمانت سرمايه هاي خارجي
 • تجويز تأسيس بانك و بيمه هاي خارجي
 • برخورداري از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمركي
 • عدم نياز به رواديد و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجيان