احداث بازارچه سنتی تیس (عرضه محصولات محلی و سنتی)

مجتمع اداری تجاری و مالی منطقه آزاد چابهار

مجتمع گلخانه ای

احداث متجمع تجاری گذرگاه مرزی ریمدان

احداث متجمع تجاری

احداث پایانه صادراتی مواد معدنی

کیسه ادرار

پوشش ها و رنگ های دریایی