معرفی پروژه

عنوان پروژه : پلی کلینیک و مجتمع پزشکی گذرگاه مرزی ریمدان
بخش : خدمات زیر بخش : خدماتی
خدمات تولیدی : درمان و سلامت محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

پلی کلینیک و مجتمع پزشکی پلی کلینیک و مجتمع پزشکی به مجموعه ای از کلینیک های پزشکی اطالق می گرددکه هر پزشک بطورمستقل به معاینه ومداوایبیماران می پردازد. ساختمان پزشکان موسسه پزشکی محسوب نمی گردد .تبصره: تابلوی کلیه پزشکان شاغل در این گونه مجموعه ها باید برابر ضوابطسازماننظام پزشکی جمهوری اسلامی در محل مناسب و در معرض دید نصب گردد.

ظرفیت : 5000نفر

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 710,219,420,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 9,238,650,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 719,458,070,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 45

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.