معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث مجتمع بوم گردی گذرگاه مرزی ریمدان
بخش : گردشگری زیر بخش : گردشگری
خدمات تولیدی : گردشگری تفریحی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

گسترش صنعت گردشگری در مکان هایی که پتانسیل بالقوه جذب گردشگر را دارند می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همه جانبه جوامع میزبان به کار گرفته شود. وجود جاذبه یک عنصر لازم و نه کافی در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری محسوب می شود، زیرا توسعه صنعت گردشگریدر هرمنطقه نیازمند شناسایی دقیق محدوده، ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز گردشگران و نیز معرفی در جهت جذب گردشگران می باشد. رشد و گسترشگردشگریمنافع متعددی برای جوامع میزبان به همراه دارد که یکی از آنها منافع اقتصادی است.

ظرفیت : 15000 نفر

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 400,158,900,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 2,468,380,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 429,582,840,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 52

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.