عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/09/09 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/08/25 مناقصه
انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 98/08/22 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید، حمل و تحویل صد دستگاه رایانه (و مونتاژ) سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 98/08/14 مناقصه
آگهی مناقصات عمومی ( پایان یافته ) 98/07/13 مناقصه
خرید، نصب، راه‌اندازی و اتصال به شبکه دستگاه دیزل ژنراتور ( پایان یافته ) 98/06/06 مناقصه
احداث یادمان شهدای منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 98/05/19 مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ( پایان یافته ) 98/04/22 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (نوبت پنجم) ( پایان یافته ) 98/03/11 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید، نصب، راه‌اندازی و اتصال به شبکه دستگاه دیزل ژنراتور ( پایان یافته ) 97/11/18 مناقصه