ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار (منقضی شده)