آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه (منقضی شده)