آگهی مناقصه عمومی خرید آب شرب، به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران (منقضی شده)