آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب (منقضی شده)