عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
فراخوان جذب کارگزار ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/08/07
تهیه، حمل و نصب تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری ( پایان یافته ) 99/08/01 مناقصه
انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/07/06 مناقصه
آگهی تجدید فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی سطح منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 99/06/12 مناقصه
آگهی فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار واگذاری یک قطعه زمین صنعتی به‌شرط اجرا و تکمیل ( پایان یافته ) 99/05/05 مناقصه
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور خدمات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/05/04 مناقصه
آگهی فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار جهت واگذاری فضای تبلیغاتی سطح منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 99/04/30 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار - تجدید نوبت دوم ( پایان یافته ) 99/04/28 مناقصه
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه انجام امور خدمات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/03/17 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/03/11 مناقصه