عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی مناقصه عمومی خرید آب شرب، به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران ( پایان یافته ) 0/04/28 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 0/04/07 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران ( پایان یافته ) 0/04/02 مناقصه
انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 0/01/19 مناقصه
انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 99/12/02 مناقصه
فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای پروژه شهرک توریستی در منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 99/11/14
مناقصه عمومی انجام تنظیفات ساختمان‌های اداری و ارائه خدمات عمومی بصورت حجمی ( پایان یافته ) 99/09/22 مناقصه
تهیه، حمل و نصب تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری ( پایان یافته ) 99/09/22 مناقصه
تجدید فراخوان جذب کارگزار ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 99/09/18
فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار در قالب مشارکت در ساخت شهرک‌های مسکونی ( پایان یافته ) 99/08/17