عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - ارائه خدمات نقلیه (نوبت چهارم) ( پایان یافته ) 97/11/18 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/10/24 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/09/15 مناقصه
تهیه، حمل و نصب تابلوهای مسیر نما و تجهیزات ترافیکی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/09/01 مناقصه
آگهی مناقصه انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/08/15 مناقصه
تهیه، حمل و نصب تابلوهای مسیر نما و تجهیزات ترافیکی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/07/27 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/07/27 مناقصه
انجام تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی ( پایان یافته ) 97/07/27 مناقصه
پروژه اجرای سازه ساختمان اداری مرکزی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/07/18 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله‌ای / احداث فاز دوم پارک لیپار / احداث پارک بلوچ ( پایان یافته ) 97/07/17 مناقصه