آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران (منقضی شده)