مناقصه عمومی انجام تنظیفات ساختمان‌های اداری و ارائه خدمات عمومی بصورت حجمی (منقضی شده)