تهیه، حمل و نصب تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری (منقضی شده)