انجام امور نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو (منقضی شده)