آگهی ارزیابی کیفی خدمات بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات زیربنایی (منقضی شده)