آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)