آگهی مناقصه عمومی جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه (منقضی شده)