خبرنامه هفتگی منطقه آزاد چابهار

۱۲ الی ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۷ http://www.newswire.ir/bulletin/aed1645073
۵ الی ۱۱ خردادماه ۱۳۹۷   http://www.newswire.ir/bulletin/53a4a2bb87