تکمیل اجرایی و باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد تکمیل اجرایی و باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 700،000 ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ ۹۶/۹/۹ لغایت ۹۶/۹/۱۸
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۸
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۹ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره ۲ سازمان
محل دریافت اسناد:
سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره ۲ – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ  بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون معاملات اعلام  و بازگشایی پاکات اسناد مناقصه  شرکت های واجد شرایط منوط به اخذ امتیاز حد نصاب (65) در اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران می باشد.

مناقصه گران باید دارای رشته آب حداقل پایه ۴ و دارای ظرفیت آزاد کاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را داشته باشند.

مناقصه گران بایستی در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز  شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می باشد.

ميزان ضمانت سپرده شركت در مناقصه مبلغ 1,675,000,000 (یک میلیارد و شش صد و هفتاد و پنج میلیون ریال) که بایستی نقداً یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های: 35312326-054 تماس حاصل فرمائيد.

 

برنده مناقصه:
شرکت قیرات
.