ارائه خدمات نقلیه (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد ارائه خدمات نقلیه خود را بصورت حجمی با خودروهای سواری و وانت خارجی حداقل مدل 2014 به بالا با راننده از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 96/9/21 لغایت 96/9/30
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 96/10/10
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز دوشنبه مورخ 96/10/11 رأس ساعت 14:30 دفتر معاونت توسعه مدیریت ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ساختمان اداری شماره دو واحد دبیرخانه تلفن: 35312338-054
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره برای اشخاص حقوقی و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی الزامی می‌باشد.
مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا بطور حضوری در تاریخ اعلام شده پیشنهاد خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 322،660،000 (سیصد و بیست و دو میلیون و ششصد و شصت هزارریال) ریال بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی، واریز نقدی و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35312007 - 054 تماس حاصل فرمائید.


سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

برنده مناقصه:
تاکسیرانی هامون