آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای : عملیات احداث و بهسازی بخشی از معابر - عملیات اجرای طرح جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی بلوار 85 و باغ نارگیل (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد چابهار در نظر دارد پروژه‌های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با انجام ارزیابی کیفی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد از تاریخ 96/11/2  لغایت 96/11/9 از طریق واحد دبیرخانه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار واقع در منطقه آزاد چابهار- ساختمان اداری شماره 2 اقدام نماید.

شماره مناقصه

نام پــــــــــــــــروژه

مبلغ فروش

اسناد ریال

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / ریال

 آخرین‌مهلت تحویل اسناد

تاریخ بازگشایی اسناد

1

عملیات احداث و بهسازی بخشی از معابر

700,000

2,164,064,587

96/11/9

96/11/24

2

عملیات اجرای طرح جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی بلوار 85 و باغ نارگیل

700,000

1,202,690,000

96/11/9

96/11/25

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ فروش اسناد به شرح جدول فوق بوده و واریز به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار می‌باشد.
تاریخ فروش اسناد:
ارائه شده در جدول فوق
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/11/26 می‌باشد
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
به شرح برنامه زمان‌بندی در جدول فوق رأس ساعت 14:30 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت واقع در ساختمان اداری شماره 2 سازمان منطقه آزاد چابهار
محل دریافت اسناد:
از تاریخ 96/11/2 لغایت 96/11/9 از طریق واحد دبیرخانه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار واقع در منطقه آزاد چابهار- ساختمان اداری شماره 2
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا حضوری در تاریخ‌های اعلام‌شده، پاکت‌های پیشنهادی خود را تحویل واحد دبیرخانه سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در منطقه آزاد چابهار داده و رسید دریافت نمایند.


• مناقصه گران باید برای پروژه ردیف اول دارای رتبه 5 راه و ترابری یا ابنیه باشند
• مناقصه گران باید برای پروژه ردیف دوم دارای رتبه 4 آب باشند

ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می‌باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 35312326-054 و 35314533 -054 تماس حاصل فرمایند.

برنده مناقصه: