انجام ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

انجام ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 700,000 (هفتصد هزار) ريال به حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از روز پنجشنبه 97/3/3 لغایت روز پنجشنبه مورخ 97/3/17
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/3/29
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ساختمان شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی اسناد از سوی کمیسیون معاملات اعلام خواهد شد و مناقصه گرانی که حداقل امتیاز لازم را کسب نمایند جهت تکمیل اسناد مناقصه دعوت خواهند گردید.

مناقصه گران بایستی از طریق پست سفارشی یا بطور حضوری در تاريخ هاي اعلام شده پيشنهادهاي خود را در پاکات درب بسته و لاک و مهر شده به آدرس : چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 واحد دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
مناقصه گران می بایست دارای حداقل رتبه 5 از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند.
ضمنا جهت تحویل اسناد ارائه معرفی نامه ، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت ، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و تصویر رتبه الزامی می باشد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2451 3532- 35312355-054 تماس حاصل فرمائيد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه مندرج است.

برنده مناقصه: