آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای عملیات احداث ساختمان فرهنگی منطقه آزاد و محوطه‌سازی آن (منقضی شده)


نوع فراخوان:
مناقصه
موضوع مناقصه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در نظر دارد احداث ساختمان فرهنگی منطقه آزاد چابهار و محوطه آن را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه دارند واگذار نماید.

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
مبلغ 700،000 ریال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار
تاریخ فروش اسناد:
از تاریخ 97/5/18 لغایت 97/5/25
آخرین مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/6/10
محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:
روز دوشنبه مورخ 97/6/12 رأس ساعت 14:30 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ساختمان اداری شماره 2 سازمان
محل دریافت اسناد:
چابهار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره 2 – واحد دبیرخانه
محل تحویل اسناد:
توضیحات:

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ بازگشائی پاکات اسناد از سوی کمیسیون معاملات اعلام و بازگشایی پاکات اسناد مناقصه شرکت‌های واجد شرایط منوط به اخذ امتیاز حدنصاب (65) در اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران می‌باشد که تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه پس از اعلام نتیجه ارزیابی کیفی به اطلاع مناقصه گران خواهد شد.
مناقصه گران باید دارای پایه 5 ابنیه و 5 تأسیسات و تجهیزات و دارای ظرفیت آزادکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سابقه اجرایی متناسب با موضوع پیمان را داشته باشند.
مناقصه‌گران بایستی در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

(ضمناً جهت تحویل اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامی می‌باشد

میزان ضمانت سپرده شرکت در مناقصه 1,696,445,904 ریال (یک میلیارد و ششصد و نودوشش میلیون و چهارصد و چهل‌وپنج هزار و نه صد و چهار ریال) که بایستی نقداً یا به‌صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین بانکی در وجه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار تهیه و ارائه گردد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 35312326-054 تماس حاصل فرمایید.

برنده مناقصه: