شرکت های تابعه

 

 

 

شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت

و صید صنعتی

 

دانشگاه بین المللی

 

مرکز آموزشی علمی کاربردی

www.itifcfz.ir

 

www.iuc.ac.ir

 

 www.uastcfz.ir