عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان
تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی ( پایان یافته ) 96/08/20 مناقصه
انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو در نواحی 1، 2 و 3 در سطح منطقه آزاد «تجدید نوبت دوم» ( پایان یافته ) 96/08/04 مناقصه
انجام خدمات جمع آوری، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف درسطح منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 96/07/26 مناقصه
آگهی مناقصه انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 96/07/03 مناقصه
تکمیل احداث ساختمان آموزشی دانشگاه بین المللی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 96/06/13 مناقصه
خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED ( پایان یافته ) 96/06/04 مناقصه
انجام خدمات جمع آوری، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف در منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 96/05/26 مناقصه
مزایده فروش تعداد 29 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک مستعمل مازاد بر نیاز سازمان ( پایان یافته ) 96/05/12 مزایده
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی یک مرحله ای ( پایان یافته ) 96/05/01 مناقصه