عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان
خرید تضمینی آب شرب ( پایان یافته ) 96/09/19 مناقصه
تکمیل اجرایی و باقیمانده پروژه های پنج گانه پیکره های سوم شمالی و جنوبی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 96/09/08 مناقصه
انجام امور خدماتی بصورت حجمی در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی - چابهار ( پایان یافته ) 96/09/05 مناقصه
آماده سازی اراضی 200 هکتاری و زیر سازی معابر مربوطه در پیکره هفتم صنعتی ( پایان یافته ) 96/08/19 مناقصه
تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی ( پایان یافته ) 96/08/19 مناقصه
انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو در نواحی 1، 2 و 3 در سطح منطقه آزاد «تجدید نوبت دوم» ( پایان یافته ) 96/08/03 مناقصه
انجام خدمات جمع آوری، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف درسطح منطقه آزاد چابهار ( پایان یافته ) 96/07/25 مناقصه
آگهی مناقصه انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو ( پایان یافته ) 96/07/02 مناقصه
تکمیل احداث ساختمان آموزشی دانشگاه بین المللی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 96/06/12 مناقصه
خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED ( پایان یافته ) 96/06/03 مناقصه