آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نقلیه (منقضی شده)