حفاظت از اراضی منطقه و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز (منقضی شده)