آگهی (حراست ونگهداری از ساختمانها ،اموال تجهیزات کارگاه و مصالح پای کارموجود در پروژه آماده سازی اراضی واقع در پیکره سوم شمالی) (منقضی شده)