آگهی احداث شبکه توزیع وپست برق هوایی با ظرفیت 315 کاوآ- جهت تامین برق قطعه زمین SB-1,3 (منقضی شده)