عنوان تاریخ انتشار نوع فراخوان برنده مناقصه
آگهی مناقصه انجام خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع فاضلاب منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/08/15 مناقصه
تهیه، حمل و نصب تابلوهای مسیر نما و تجهیزات ترافیکی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/07/27 مناقصه
ارائه خدمات نقلیه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/07/27 مناقصه
انجام تنظیفات ساختمان‌های اداری و خدمات عمومی ( پایان یافته ) 97/07/27 مناقصه
پروژه اجرای سازه ساختمان اداری مرکزی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/07/18 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله‌ای / احداث فاز دوم پارک لیپار / احداث پارک بلوچ ( پایان یافته ) 97/07/17 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دومرحله‌ای / عملیات اجرای آماده‌سازی اراضی قطب صنعتی و پیکره مسکونی / احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند ( پایان یافته ) 97/07/17 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی نوبت اول - انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو نواحی سه‌گانه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/06/10 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی نوبت دوم - انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و اصلاح گیاهان خودرو نواحی سه‌گانه منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ( پایان یافته ) 97/06/10 مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای عملیات احداث ساختمان فرهنگی منطقه آزاد و محوطه‌سازی آن ( پایان یافته ) 97/05/18 مناقصه