انجام امور تنظیفات ساختمان های اداری و خدمات عمومی (منقضی شده)